Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten. Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling zonodig overeenkomstig, tevens van toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als de 'afnemer'.


VRIJBLIJVEND AANBOD
Artikel 2.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn al onze aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. vrijblijvend. Wij kunnen onze offertes binnen twee werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken. Wij zijn eerst gebonden door een schriftelijke bevestiging van de order van de afnemer. Wij zijn echter uitdrukkelijk bevoegd zonder orderbevestiging tot levering en uitvoering van de overeenkomst over te gaan.


PRIJZEN
Artikel 3.
Onze prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend voor aflevering af magazijn. Als prijs geldt hetgeen met afnemer is overeengekomen met dien verstande dat bijzondere, tussentijdse wijzigingen van de kostprijsfactoren aan afnemer kunnen worden doorberekend. Als zodanige wijzigingen worden onder meer aangemerkt: een verhoging van de prijs van het product op de wereld-en/of Nederlandse markt van meer dan zeven procent; wijzigingen van de koers van vreemde valuta ten opzichte van de Euro van meer dan tien % verhoging van omzetbelasting douanerechten, krachtens publiekrecht verschuldigde heffingen en andere door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten en overige collectieve afdrachten.


LEVERTIJD
Artikel 4.
4.1 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld,
4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening ongestoord transport en tijdige levering door onze toeleveranciers, zodanig dat wij in staat zijn om de levertijd aan te houden,
4.3 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.
4.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet na te komen.
4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de termijn die afnemer bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig of voor de levering heeft gesteld of de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen,


LEVERING
Artikel 5.
Wij hebben het recht om ineens verkochte goederen of een ineens afgeroepen hoeveelheid goederen, in gedeelten af te leveren.

Artikel 6.
Verzending van de bestelde zaken geschiedt op een door ons te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Niet geaccepteerde bestellingen worden door ons voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen, waarbij wij tevens recht hebben op onmiddellijke betaling door afnemer van het volledige bedrag.

Artikel 7.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt, dat de levering wordt geacht te geschieden af onze locatie te Ulestraten, zodat het risico voor afnemer is vanaf het moment dat de goederen onze locatie hebben verlaten.

Artikel 8.
Dadelijk nadat de goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander te onzer beoordeling, als geleverd gelden in de zin van artikel 7 draagt afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor afnemer of voor derden mocht ontstaan onverminderd het gestelde in art 6.


AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 9
9.1 Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van de door ons geleverde producten, diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden.
9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen tenzij afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde
9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van onze werknemers, dan wel van andere personen die door ons of namens ons zijn betrokken bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van onze vennootschap of als leidinggevende functionarissen, en koper tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.

9.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door ons geleverde producten, ten beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door ons geleverde product, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek. 11.5. Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid onzerzijds altijd beperkt tot: a het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie;
b -bij levering in termijnen- het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan de waarde van de desbetreffende prestatie; c het bedrag dat door verzekering wordt gedekt indien en voor zover wij tegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a. of b..


KEURING/KLACHTEN
Artikel 10.
10.1 Door ons geleverde nieuwe goederen, alsmede nieuwe onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie. Door ons geleverde tweedehands goederen worden door ons niet gegarandeerd, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van afnemer over de levering, inclusief klachten over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, die bij deugdelijke controle terstond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen acht dagen na de aflevering, respectievelijk binnen acht dagen nadat de goederen ter beschikking van afnemer zijn gesteld, Indien afnemer binnen genoemde termijn van acht dagen geen schriftelijke klacht heeft ingediend, geldt het door ons geleverde als door afnemer goedgekeurd en aanvaard, en vervalt onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken.
10.3 Indien een klacht van afnemer gegrond wordt bevonden zijn wij bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.


RETOUR STUREN

Artikel 11.
Indien het ontvangen artikel niet aan de wensen voldoet of niet past, dan kan het in de oorspronkelijke staat retour worden gestuurd binnen 14 dagen na het plaatsen van de order. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Na ontvangst van het retour verzonden artikel zal het aankoopbedrag worden teruggestort op de rekening van de klant. De klant kan ook bij ons aan huis het artikel terugbrengen of ruilen voor een ander artikel, uiteraard ook weer binnen de termijn van 14 dagen. Communicatie hieromtrent kan het best geschieden via email.


BETALING
Artikel 12.
In afwijking van hetgeen omtrent betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde producten en/of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 13.
Betaling zal vooraf plaats vinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur worden vermeld. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat afnemer na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommade of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Artikel 14.
Afnemer zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die afnemer op ons pretendeert. Evenmin zal afnemer op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.


ELEKTRONISCHE BETALING
Artikel 15.
Bij betaling per debit-card of credit-card staat afnemer er voor in dat hij over voldoende saldi beschikt Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is afnemer verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen, Wij hebben het recht goederen van afnemer terug te houden, totdat volledige betaling plaats vindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.


OVERMACHT
Artikel 16.
16.1 Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enig schadevergoeding verplicht zijn.
16.2 Indien wij gebruik maken van de in artikel 15.1 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na ons beroep op opschorting plaats vinden.
16.3 Onder de bij artikel 15.1 bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstroming, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van ons niet verlangd kan worden om - zelfs tegen een hogere prijs - te leveren.


INDEPLAATSSTELLING
Artikel 17.
Zowel ter zake de met afnemer gesloten overeenkomst als ter zake de uitvoering van die overeenkomst zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen. Afnemer geeft ons reeds nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De Indeplaatsstelling komt tot stand, zodra wij, mede namens degene die in onze plaats wordt gesteld, afnemer schriftelijk daarvan kennis te hebben gegeven.


TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 18.
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing


BEVOEGDE RECHTER
Artikel 19.
Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de met ons gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank in het arrondissement Maastricht, tenzij de kantonrechter bevoegd is, in welk geval het geschil aanhangig zal worden gemaakt bij de kantonrechter van de woonplaats van gedaagde. Indien de rechtbank bevoegd is, kunnen wij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats of de plaats van vestiging van afnemer.


GEDEELTELIJKE NIETIGHEID/OMZETTING
Artikel 20.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht te worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt


COULANCE/GEEN RECHTSVERWERKING
Artikel 21.
Indien wij uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens afnemer geen beroep doen op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerken wij daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.